Khách Hàng

(*)
Họ
Tên
Ngày sinh
Điện thoại
Email
Địa chỉ

Nhân viên

Họ
Tên
Tài khoản
Điện thoại
Email
Ngày sinh
Cửa hàng
Vị trí công việc Xem the^m
CMND
Mở khóa tài khoản
Xem thông tin
Khóa tài khoản
Xem thông tin

Mã khuyến mãi

Loại
Từ
Đến
Số lượng mã
Số tiền
Tỷ lệ
Số lần sử dụng mỗi mã

Khách hàng sinh nhật trong tháng

Mẫu E-mail
Sinh nhật:
Doanh thu:
Loại
Mail khách hàng
Tiêu đề
Nội dung
Xem trước
Xem trước nội dung